‘Voorzichtig herstel’ van sociale veiligheid op AMFI, dat nog wel flink aan de slag moet

27 juni 2023
Beeld:

Daniel Rommens | AMFI

Geplaatst door
Paul Disco
Op
27 juni 2023

Na de crisis in 2021 gaat het iets beter met de sociale veiligheid op AMFI. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een onderzoek dat afgelopen jaar werd uitgevoerd. Kanttekeningen zijn er wel: de werkdruk blijft hoog en de wet wordt niet altijd nageleefd. 

De HvA heeft ‘grotendeels passende maatregelen’ genomen om de sociaal onveilige cultuur binnen het mode-instituut aan te pakken. ‘Voorzichtig herstel’ lijkt daardoor plaats te vinden. Dat zijn twee conclusies uit het ‘Onderzoek naar naleving van wet- en regelgeving’ op AMFI. 

 

Dat onderzoek is uitgevoerd in 2022 en vandaag openbaar gemaakt. Na de crisis van 2021 wilde de Onderwijsinspectie weten of de HvA wel voldoende stappen ondernam om de onveilige cultuur op AMFI aan te pakken. Daarbij heeft de Inspectie ook bekeken of AMFI alle regels wel naleeft. Bij dit onderzoek is de opleiding dus eigenlijk opnieuw langs de meetlat gelegd. 

Waarom nu dit rapport?

De inspectie startte dit onderzoek vanwege de omvang van de problemen rond sociale veiligheid en de maatschappelijke onrust rond AMFI. Bovendien was de inspectie niet gerust op de eerste plannen om de situatie te verbeteren. Vorig jaar ontbrak een planning en was niet duidelijk wat de gewenste uitkomsten zouden moeten zijn.

 

Het onderzoek van de Inspectie is uitgevoerd in de zomer van 2022. Daarna zijn alle  gegevens verwerkt. De HvA heeft het rapport in februari 2023 ontvangen. Vervolgens is het rapport op onderbouwde feitelijke onjuistheden en recente ontwikkelingen aangepast en definitief gemaakt.

Tevreden

Frank Kresin, decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, en José Teunissen, de kersverse opleidingsmanager van Amfi, laten weten tevreden te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. Dat valt te lezen in het persbericht van de HvA.

 

Zo zegt Kresin over het rapport: ‘Dit bevestigt dat er sprake is van herstel van de sociale veiligheid binnen de opleiding. Het ziekteverzuim neemt af, de rust is toegenomen en de cultuur is verbeterd. Ook geven de examencommissie en opleidingscommissie aan zich meer gehoord te voelen.’ Teunissen is blij met het rapport: ‘De aanbevelingen van de Inspectie helpen ons verder om Amfi nog beter te maken en onze ambities te realiseren.’

Kanttekeningen

Bij de mode-opleiding zijn ze dus op de goede weg. Neemt niet weg dat er ook flinke kanttekeningen in het rapport staan. AMFI zal daarmee aan de slag moeten om de ingezette cultuurverbetering echt door te zetten en haar zaakjes op orde te krijgen. 

Ten eerste valt er nog te sleutelen aan de aanpak. De doelstellingen voor sociale veiligheid moeten concreter: wat wil de HvA bereiken? En er wordt wel netjes geëvalueerd hoe de sociale veiligheid verbetert, maar met de uitkomsten wordt soms nog te weinig gedaan. De HvA stelt nu concretere doelstellingen te hebben en deze adviezen te hebben overgenomen.

 

Werkdruk

Ten tweede blijft de werkdruk een heikel punt op de mode-opleiding. Medewerkers en studenten hebben het nog altijd te druk en dat brengt risico’s met zich mee voor het waarborgen van de sociale veiligheid, waarschuwt de Inspectie. Er is te weinig tijd om af te stemmen hoe je zaken verbetert, bijvoorbeeld bij de beoordeling van studenten.

 

Dit soort aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek uit 2022. Ook hierover stelt de HvA dus al verschillende maatregelen te hebben genomen. Zo is de manier van lesgeven en beoordelen vernieuwd, wordt de taakomschrijving beter en wordt overwerk tegengegaan. 

Rol examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor het garanderen van de kwaliteit van een opleiding. Die commissie is bij AMFI volgens de Inspectie langere tijd kritisch geweest op het management, maar er was weinig oor voor hun zorgen.

 

Hoewel die situatie nu beter is, schrijft de inspectie dat de examencommissie haar verantwoordelijkheid nog serieuzer en strenger kan nemen. ‘De kwaliteitsborging van de tentamens en examens is namelijk onvoldoende.’

 

De knelpunten over kwaliteit van toetsing hebben langere tijd kunnen bestaan zonder oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), omdat AMFI viel onder de pilot van de instellingsaccreditatie. Dat betekent dat de de toetsing bij AMFI sinds 2015 buiten het zicht van externe beoordeling is gebleven.

Kwaliteit tentamens en examens

Zoals gezegd is de opleiding langs de meetlat gelegd. De Onderwijsinspectie constateert ook dat het toetsbeleid bij AMFI niet op orde is. Daarvoor geeft de inspectie een herstelopdracht, die de HvA per direct moet oppakken. Nu leeft AMFI de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) namelijk niet na.

 

Zo zijn er te veel docenten zonder een Basiskwalificatie Examinering (bke). Ook zijn leerdoelen, lessen en toetsing niet goed op elkaar afgestemd, wat het beoordelen van toetsen bemoeilijkt. Als je dat verbetert, betekent dit niet automatisch dat de school er veiliger’ van wordt. Maar het kan wel onzorgvuldige beoordelingen voorkomen. Studenten op AMFI voelen zich nu ‘subjectief’ beoordeeld: ze weten niet altijd waar ze aan toe zijn. 

 

De HvA is inmiddels begonnen aan het herzien van dit toets- en examenbeleid bij Amfi. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe mensen elkaar aanspreken tijdens beoordelingen en wil de opleiding ervoor zorgen dat studenten zich tijdens beoordelingen minder kwetsbaar voelen.

Aansporing

Tot slot moet ook de opleidingscommissie beter worden ingelicht over het beleid dat het management voert. Zo wordt aanbevolen dat de opleidingscommissie en het bestuur vaker in gesprek gaan om inspraak en instemming over de kwaliteit van AMFI te verbeteren.

 

De Inspectie geeft de HvA een jaar om deze verbeteringen door te voeren en daarover een gedetailleerd verslag in te dienen. Uiterlijk mei 2024 zal de inspectie een herstelonderzoek uitvoeren bij Amfi.